"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Freonen fan De Lijte en Lijtehiem

 

Naam instelling:              

Stichting ‘Freonen fan De Lijte en Lijtehiem’

Fiscaal nummer:

8107.34.989

Contactgegevens:

A. van der Heide-Lenting

Jûkelburd 10  9247 EM, Ureterp

Tel: 0512-354607

Email: rtvdheide@planet.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter

W. Van der Werf-Veenstra

Boerestreek 27

9247 CB   Ureterp

Secretaris

A. van der Heide-Lenting   

Jûkelburd 10

9247 EM  Ureterp

Penningmeester

H.Hoekstra

Koetsebeiwâl 20

9247 AC   Ureterp

Lid

W.Lap

Foareker 33

9247 AA   Ureterp

Lid

A.Weening

Fûgelliet 7

9247 GD  Ureterp

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verlenen van geldelijke steun en steun op ander gebied ten dienste van projecten en activiteiten ten behoeve van de bewoners en bezoekers van: Woon- en Zorgcentrum De Lijte te Ureterp, alsmede verpleeghuis Lijtehiem, ZuidOost Zorgdeel en de algemene ruimtes van verpleeghuis Lijtehiem  te Ureterp, onderdeel uitmakende van Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan:

  1. Het bestuur van de stichting komt minstens vier maal per jaar bijeen.
  2. Het bestuur probeert via verschillende PR-activiteiten zoveel mogelijk donateurs te werven.
  3. Het bestuur maakt de mogelijkheden van schenkingen en vererven bekend en geeft aan dat de stichting een ANBI erkenning heeft.
  4. Het bestuur nodigt minstens twee keer per jaar het management van De Lijte en Lijtehiem uit in hun bestuursvergadering, om de wensen die leven bij de bewoners naar voren te brengen.
  5. Het bestuur neemt daarna een besluit over het eventueel toekennen van een financiële bijdrage voor de aangevraagde voorzieningen en/of  activiteiten, waarbij het criterium is of deze voorzieningen of activiteiten passen binnen de doelstellingen van de stichting en daarmee bijdragen aan een zo aangenaam mogelijk verblijf van de bewoners van De Lijte en Lijtehiem.
  6. De bestuursleden brengen een keer per jaar elke bewoner een bloemetje.

 

Beloningsbeleid:

Er vinden geen beloningen plaats.

Secretariaatskosten kunnen worden vergoed.

 

Uitgevoerde activiteiten:

In de afgelopen 11 jaar zijn de volgende voorzieningen en activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd.

2003

Tafel en vier stoelen voor buiten.

2004

Fotolijst bij de voordeur van elke bewoner van De Lijte

2006

Aanschaf van een biljartlaken.

Aanschaf van een ‘Evac Chair’ voor de trapleuning bij calamiteiten.

2007

Bijdrage voor personenbusje van De Lijte en De Miente.

2008

2013 Een paasbloemetje voor elke bewoner.

2009

Terrasmeubilair bij het Grand Café.

2010

Airco in het atrium van De Lijte.

2011

Aanschaf van twee partytenten.

2012

Drie televisies voor de opvangkamers in De Lijte.

Bijdrage voor het 40-jarig bestaan van De Lijte.

2013

Bijdrage voor een gezellige avond voor de bewoners van De Lijte.

Aanschaf van een brug en twee banken in de beleef- en ontmoetingstuin tussen De Lijte en Lijtehiem.

 

Financiële verantwoording:

De stichting genereert  haar inkomsten uit de jaarlijkse bijdragen van de vaste donateurs en uit schenkingen en legaten. De financiële administratie wordt gecontroleerd door de notaris.

 

De inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2012 waren als volgt:

Spaarrekening NL15RABO 3152.173.768

Saldo 1-1-2012

€ 33.553,64

Rente 2012

€      533,88

Saldo 31-12-2012

€ 34.087,52

 

Rekening-courant NL15RABO0389.063.681

Beginsaldo 1-1-2012

€ 4.476,47 

     Uitgaven 2012

€ 2.749,75

Inkomsten uit donaties

€ 2.333,50

     Saldo 31-12-2012

€ 4.060,22

 

€ 6.809,97

 

€ 6.809,97