Medezeggenschap

Binnen ZuidOostZorg hebben cliënten en medewerkers het recht om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen onze organisatie. Dit is geregeld binnen onze verschillende cliëntenraden en de ondernemingsraad.