Kwaliteitskader en personele inzet

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Begin dit jaar is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd. Wij omarmen dit kwaliteitskader, omdat de uitgangspunten grotendeels overeenkomen met de wijze waarop wij binnen ZuidOostZorg met kwaliteit en professionele ontwikkeling bezig zijn. Het kwaliteitskader vraagt informatie te publiceren over de personeelssamenstelling. Hieronder kunt u lezen welke keuzes wij hebben gemaakt om goede zorg te kunnen leveren aan onze cliënten. In het pdf-bestand vindt u de kerncijfers over de personeelssamenstelling.

 

Kwaliteitskader en Personele inzet

ZuidOostZorg heeft er voor gekozen om de organisatie van zorg op een zodanige wijze in te richten dat de positie van de cliënt en de kwaliteit van zorg aantoonbaar beter is door o.a. de functies van Helpende en Facilitair Woonassistent te continueren en de ‘Driehoek’ in te voeren.

Driehoek

Met de komst van de functie van EVV-er, HBO VGG-er en Locatiemanager, die samen een driehoek vormen rondom de cliënt en de medewerker, heeft ZuidOostZorg zichzelf op zorginhoudelijk vlak verstevigd. ZuidOostZorg wil hiermee een antwoord geven op de steeds complexer wordende zorg en behandelingsvragen van cliënten binnen de ouderenzorg.

 

 

Helpende en Facilitair Woonassistent
In de verzwaring en de toenemende complexiteit van zorg is gebleken dat de inzet van Facilitair Woonassistentes en Helpenden belangrijk zijn voor de aandacht en het leefplezier van cliënten. ZuidOostZorg onderscheidt zich in toenemende mate van andere zorgorganisaties door bewust te kiezen voor deze functies. We bieden hiermee medewerkers van niveau 1 en 2 een goed perspectief op de arbeidsmarkt.

 

Praktijkroute
De nieuwe manier van leren in de praktijk wordt steeds meer landelijk opgepikt. ZuidOostZorg is samen met haar strategisch partner Friesland College al ver met de ontwikkeling en uitvoering van deze nieuwe manier van leren.

De professionals die nog in opleiding zijn leren vanuit de praktijk in wisselende contexten en doen zodoende praktijkervaring op. We doen dit niet alleen vanuit Zorg & Welzijn maar ook met studenten uit Horeca, CIOS, Creatieve studies, ICT etc. Het leren staat bij hen voorop door te oriënteren, meedoen en daarna zelf(standig) doen in de praktijk.

Supportteam
De invoering van het Supportteam naar een brede Flexpool zorgt voor een passende in, door- en uitstroom. Het Supportteam fungeert daardoor als intern uitzendbureau en faciliteert (ontzorgt) de locaties tijdig bij vacatures waardoor de continuïteit en kwaliteit van zorg is gewaarborgd.

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn onmisbaar voor de cliënt en zijn een cruciale schakel in het dagelijks werk. We willen een aantrekkelijke partner zijn die vrijwilligers gelegenheid biedt hun bijdrage te leveren en zich te ontwikkelen. Het feit dat vrijwilligers onbetaald werk verrichten doet niets af aan de waarde dat wij hen op gelijke wijze benaderen als de professionals. Vertrekpunt blijft wel dat de professional altijd verantwoordelijk is voor de zorg aan cliënten.

 

Verpleegkundige Dienst

Bij ZuidOostZorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag de verpleegkundige bereikbaarheid en beschikbaarheid geborgd. ’s Nachts is dit voor alle cliënten geborgd vanuit de verpleegkundige dienst, welke is gesitueerd op 4 verschillende locaties van ZuidOostZorg. De verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam voor de handelingen die zij tegenkomen in de intramurale en extramurale setting. Indien de vraag telefonisch niet direct kan worden afgehandeld (bereikbaar), dan is de verpleegkundige binnen de voorgeschreven tijd aanwezig bij de cliënt (beschikbaar). Indien nodig wordt onmiddellijk de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of huisarts ingeschakeld.  

  

Document Cijfers personeelsinformatie ZuidOostZorg