Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! We wensen je veel succes en plezier in je nieuwe baan.

3. Persoonlijk

Ik benader cliënt en collega op respectvolle en persoonlijke wijze zodat zij oprecht het gevoel hebben ‘er toe te doen’.


Daarom:

 • Treed ik de cliënt en mijn collega tegemoet op basis van wederzijds vertrouwen en beschaam ik dit vertrouwen niet. Als het waarborgen van het geschonken vertrouwen de belangen van deze cliënt of collega – of een derde of ZuidOostZorg – schaadt, dan zal ik de betreffende cliënt of collega proberen te overtuigen hetgeen dat in vertrouwen kenbaar is gemaakt openbaar te maken. Mocht de cliënt of collega dit niet willen, dan zal ik hem of haar voorleggen dit te delen met de ethische commissie en/of vertrouwenspersoon
 • Treed ik de cliënt en mijn collega tegemoet met respect
 • Ga ik op respectvolle wijze om met de eigendommen van de cliënt, mijn collega en organisatie
 • Hanteer ik correcte omgangsvormen en is mijn gedrag niet agressief, bedreigend, seksistisch, racistisch of discriminerend
 • Heb ik een open houding t.o.v. andere opvattingen en reflecteer ik op mijn eigen waarden en normen
 • Benader ik mijn cliënt als een uniek persoon met een eigen maatschappelijke achtergrond, levensgeschiedenis en persoonlijke overtuiging
 • Kom ik de gemaakte afspraken met de cliënt en mijn collega na
 • Hanteer ik beleefdsheidsnormen dus stel ik me altijd voor en tutoyeer ik nooit ongevraagd
 • Dring ik niet verder in het privéleven van de cliënt door dan nodig is voor de vastgestelde ondersteuning
 • Ga ik na of het nodig is bepaalde informatie over de cliënt in het volledige team te bespreken of dat het zorgvuldiger is dit in een kleiner verband te voldoen
 • Loop ik niet ongevraagd de privéruimte van een cliënt binnen en klop aan als ik deze ruimte binnen wil gaan.