Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! We wensen je veel succes en plezier in je nieuwe baan.

Doelgroepenbeschrijving

Product Markt Combinaties

De klant is het uitgangspunt in het denken. Hierbij moet de klant actief invloed hebben op zijn of haar zorg- en/of dienstverlening. De diensten die we aanbieden hebben we gerangschikt in drie verschillende Product Markt Combinaties (PMC)

In een plaatje ziet het er zo uit.

 

 

 

 

Hieronder staan de doelgroepen van ZuidOostZorg beknopt beschreven.

 

Doelgroepbeschrijving Wonen en Welzijn PG

Welbevinden, wonen en leefplezier staan voorop, ondanks de dementie.

Cliënten wonen in kleine groepen, waar huiselijkheid, warmte en gezelligheid geboden wordt.

Er wordt rekening gehouden met de individuele verschillen van de cliënten in de groep. Activiteiten nemen hierin een belangrijke plaats, zoals boodschappen halen en zelf koken en het verrichten van kleine huishoudelijke taken.

 

Contact maken, her- en erkenning, waardering en vertrouwen spelen een centrale rol. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit mogelijkheden en de bewoner houdt zoveel mogelijk de regie over zijn leven, waar nodig ondersteund door de professionaliteit van de medewerker en de andere disciplines.

 

 

Doelgroepbeschrijving Observatie en Diagnostiek

De O&D afdeling is bedoeld voor cliënten met (een) functionele cognitieve beperking(en) en richt zich daarbij op observatie, diagnose, advies en behandeling. De cliënten kunnen bekend zijn met een complexe problematiek, die al dan niet (kortdurend) gerevalideerd kan worden. De problematiek strekt zich uit over het somatisch-, en/of cognitief- en/of psychiatrisch- en/of gedragsvlak.

 

Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt en de doelgroep waar de cliënt onder valt, wordt de duur van opname bepaald. Er is sprake van drie tijdsgroepen, namelijk:

  1. Opname voor een periode van < 6 weken
  2. Opname voor een periode van < 3 maanden
  3. Opname voor een periode van < 6 maanden


Aan de tijdsgroepen worden de functies gekoppeld. Bij cliënten die vallen onder tijdsgroep 1, zal het expertisecentrum zich vooral richten op observatie en diagnostiek en een stuk behandeling eventueel in combinatie met revalidatie of reactivering. Bij tijdgroep 2, zal het expertisecentrum zich vooral richten op het vinden en faciliteren van ‘passende zorg’ voor de cliënt. Tijdgroep 3 zijn die cliënten waarbij de uitstroom bemoeilijkt wordt door instroomproblematiek elders of door vertraging in het aanbrengen van aanpassingen in de voormalige verblijfsituatie.   Gedurende de tijdelijke opname wordt vanuit een multidisciplinair team behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding geboden aan de cliënt. De cliënt wordt tijdens het verblijf, waar nodig ondersteund bij het uitvoeren van de zelfverzorging en de dagelijkse activiteiten.  

 

Doelgroepbeschrijving Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

In het zorgprogramma NAH gaat het niet om de specifieke ziektebeelden, maar vooral om de gevolgen van het hersenletsel voor het dagelijks functioneren en wat dit vraagt aan diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en zeker ook preventie en beleid.

NAH heeft naast lichamelijke gevolgen (o.a. verlamming) ook gevolgen voor de communicatie (taal-spraakstoornissen), cognitie (aandacht- en concentratiestoornissen, planning en coördinatie), gedrag (ziekte-inzicht en verstoorde controle) en emoties (karakterverandering).

De begeleiding is gericht op het nastreven van stabiliteit en het voorkomen van ernstige fluctuaties en onvoorspelbaar beloop bij NAH met gedragsproblematiek.

 

De NAH-zorg richt zich op de cliënten in de chronische fase (re-integratie en stabilisatie). Naast wonen en verblijf, wordt ook ondersteunende begeleiding in de thuissituatie geboden, dagbesteding NAH en tijdelijke opvang van de NAH cliënt om mantelzorg te ontlasten.

 

Doelgroepbeschrijving Multidomein

De doelgroep betreft cliënten met zowel cognitieve (psychogeriatrische) als somatische problematiek, waarbij sprake is van verlies van zelfregie. Cliënten bevinden zich in de beginfase van dementie, de bedreigde ik fase. Met het bieden van een duidelijke structuur, hervinden cliënten (een deel) hun eigen regie. De zorgvraag van deze doelgroep ligt in het creëren van een woon- c.q. leefomgeving met een duidelijke dag structuur.

 

Doelgroepbeschrijving Geronto psychiatrie

De doelgroep betreft mensen, die soms op jonge (jongere) leeftijd geconfronteerd zijn met psychiatrische aandoeningen en nu door het ouder worden toenemende somatische en of sociale problemen ondervinden, waardoor opname noodzakelijk is. De zorgvraag van deze doelgroep ligt in het creëren van een woon- c.q. leefomgeving, waarin het voortzetten van een gestructureerde gedragsbeïnvloeding een absolute voorwaarde is.

Locatie Neibertilla en De Wiken hebben een woonomgeving voor deze doelgroep. De Wiken is gericht op gerontopsychiatrische cliënten (GGZ-C tot 01-01-2015) die een beschermde en gestructureerde woonomgeving nodig hebben. De huisarts is behandelaar en medisch eindverantwoordelijk. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) stelt het multidisciplinair zorgplan op en stemt af met de huisarts en de behandeld psychiater.

Neibertilla biedt zorg en behandeling aan psychogeriatrische mensen die naast een gestructureerde woonomgeving ook behandeling nodig hebben. De specialist ouderengeneeskunde en psychiater zijn gedeeld medisch eindverantwoordelijk. Het multidisciplinair zorgplan wordt aangevuld met een multidisciplinair behandelplan dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de psychiater en specialist ouderen geneeskunde.

 

 

Doelgroepbeschrijving Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg rekening houdend met de kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid van de klant na een acute aandoening of functionele achteruitgang. GRZ is gericht op verminderen van de functionele beperkingen van de verzekerde, zodat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. De revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en diens naasten, c.q. mantelzorgers. De geriatrische revalidant wordt gekenmerkt door multi-, comorbiditeit en ‘frailty’.

Het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen (Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve- en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD, artrose etc.) neemt in het revalidatietraject een grote plaats in. De specialist ouderengeneeskundige is eindverantwoordelijkheid voor de GRZ.

 

Binnen de GRZ gaat het om de diagnosegroepen: CVA, amputatie, electieve orthopedie, trauma en overig

 

Doelgroepbeschrijving Somatiek

Welbevinden en leefplezier staan voorop, ondanks ziekte en/of handicap.

De levensloop, participeren, persoonlijkheid, gewoonten, normen en waarden staan centraal naast de ‘ziekte’ en de invloed hiervan op het leven. Contact maken, her- en erkenning, waardering en vertrouwen spelen een centrale rol. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit mogelijkheden en de cliënt houdt zoveel mogelijk de regie over zijn leven, waar nodig ondersteund door de professionaliteit van de medewerker en de andere paramedische disciplines.

 

Doelgroep Geronto psychiatrie

De doelgroep betreft mensen, die soms op jonge (jongere) leeftijd geconfronteerd zijn met psychiatrische aandoeningen en nu door het ouder worden toenemende somatische en of sociale problemen ondervinden, waardoor opname noodzakelijk is. De zorgvraag van deze doelgroep ligt in het creëren van een woon- c.q. leefomgeving, waarin het voortzetten van een gestructureerde gedragsbeïnvloeding een absolute voorwaarde is.

Locatie Neibertilla en De Wiken hebben een woonomgeving voor deze doelgroep. De Wiken is gericht op gerontopsychiatrische cliënten (GGZ-C tot 01-01-2015) die een beschermde en gestructureerde woonomgeving nodig hebben. De huisarts is behandelaar en medisch eindverantwoordelijk. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) stelt het multidisciplinair zorgplan op en stemt af met de huisarts en de behandeld psychiater.

Neibertilla biedt zorg en behandeling aan psychogeriatrische mensen die naast een gestructureerde woonomgeving ook behandeling nodig hebben. De specialist ouderengeneeskunde en psychiater zijn gedeeld medisch eindverantwoordelijk. Het multidisciplinair zorgplan wordt aangevuld met een multidisciplinair behandelplan dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de psychiater en specialist ouderen geneeskunde.