"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

De cliëntenraad behartigt uw belangen

Cliëntenraad 
Bij ZuidOostZorg vinden we het belangrijk dat u inspraak heeft in de dagelijkse gang van zaken. Alleen dan kunnen we namelijk onze zorg en dienstverlening optimaal afstemmen op uw wensen. Daarom heeft iedere locatie binnen ZuidOostZorg een eigen cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. Onderwerpen die alle locaties aangaan, zoals de cliënttevredenheid-onderzoeken, begroting of voeding, worden in de Centrale Cliëntenraad behandeld. Hierin zijn de locale raden vertegenwoordigd.

In de cliëntenraad van ZuidOostZorg zitten natuurlijk cliënten. Maar ook familieleden en vertegenwoordigers, mensen die in staat zijn zich in te leven in uw belangen, kunnen lid worden. De grootte van de raden varieert van zes tot negen personen.

 

Doel van de cliëntenraad 
De cliëntenraad van ZuidOostZorg heeft als algemeen doel uw belangen te behartigen. Om dat te realiseren volgt de raad de volgende stappen:

 1. Signaleren
  Door mondelinge en schriftelijke contacten met cliënten, familie of vertegenwoordigers probeert de cliëntenraad te achterhalen welke zaken in het zorgaanbod verbeterd kunnen worden.
 2. Overleg
  De verzamelde informatie wordt besproken binnen de cliëntenraad en vervolgens in het regelmatig terugkerend overleg met het management. Zo probeert de raad in goed overleg de zorg in het tehuis te verbeteren. De raad nodigt ook anderen uit om voorlichting te geven over en inzicht te krijgen in meerdere onderwerpen zoals bijvoorbeeld de voeding, veiligheidsvoorschriften enzovoort.
 3. Terugkoppelen en afleggen van verantwoording 
  Dit vindt op verschillende wijzen plaats, zoals op jaarvergaderingen, informatiebijeenkomsten, huiskamergesprekken en via informatie in het huisblad.

 

Rechten en plichten
De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot alles wat met de zorg te maken heeft. In een aantal gevallen heeft de raad verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de directie advies niet naast zich neer kan leggen. Daarnaast dient het management de cliëntenraad bij tal van zaken om advies te vragen. Voorbeelden van zaken waar het om kan gaan:

 

 • bejegening van cliënten;
 • veiligheid en hygiëne; 
 • voeding; 
 • recreatieactiviteiten; 
 • bouw/verbouwing; 
 • benoeming leidinggevenden; 
 • begroting en jaarrekening;
 • en andere in de wet genoemde zaken waarbij de raad betrokken moet worden.

 

Individuele klachten
Voor individuele klachten is een klachtenfunctionaris aangesteld. Informatie hierover vindt u in de brochure ‘Klachtenbehandeling in ZuidOostZorg’. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via de receptie of op telefoonnummer 0512 571 895.

 

Bereikbaarheid cliëntenraad 
U kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar het algemene e-mailadres: clientenraad@zuidoostzorg.nl. U kunt de cliëntenraad uiteraard ook persoonlijk benaderen.