Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! We wensen je veel succes en plezier in je nieuwe baan.

Beleid & Handleidingen

Hieronder staan regels en beleid die van toepassing zijn bij ZuidOostZorg

 

CAO

Alle medewerkers, werkzaam bij ZuidOostZorg vallen onder de CAO VVT (Collectieve arbeidsovereenkomst Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg).
De CAO wordt regelmatig opnieuw vastgesteld na overleg tussen Actiz (werkgeversvertegenwoordiging) en de verschillende werknemersorganisaties.
In de CAO zijn zaken geregeld op het gebied van  beloning, arbeidsduur, werktijden, werk en privé, opleiding en ontwikkeling, arbeid en gezondheid, bijdragen en uitkeringen, functiewaardering, medezeggenschap en faciliteiten.

 

Klik hier voor de CAO VVT, looptijd 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018.

 

Kledingbeleid

De algemene kledingregels op een rij:

1. Alle medewerkers werkzaam in de intramurale en extramurale zorg- en dienstverlening zijn als medewerker herkenbaar.

2. Voor medewerkers die werkzaam zijn in de thuissituatie van de cliënt gelden specifieke regels ten aanzien van herkenbaarheid en identificatie

3. Alle medewerkers en stagiaires, werkzaam bij ZuidOostZorg, zien er verzorgd uit; de kleding past bij de uitoefening van de functie.

4. De kleding moet schoon en correct worden gedragen.

5. De leidinggevende ziet erop toe dat de kleding in overeenstemming is met het kledingprotocol en spreekt de medewerker hier zonodig op aan.

Klik hier voor het volledige kledingbeleid

 

Notitie roosterplanning

ZuidOostZorg heeft beleid op het gebied van roosterplanning. Hierin staan de spelregels ten aanzien van het roosteren beschreven, rekening houdend met de voorschriften vanuit de CAO, de arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit.

Klik hier voor de volledige roosternotitie

 

Vakantie en Verlof regeling

De afspraken betreffende vakantie en verlof zijn vastgelegd in een regeling die terug te vinden is in Hoe?Zo!. Hierin staat beschreven hoelang je aaneengesloten vakantie kunt opnemen, hoe de aanvraagprocedure voor vakantie en verlof geregeld zijn. Verder kun je hierin teruglezen wat de afspraken zijn ten aanzien van de verschillende vormen van verlof, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof bij ernstige ziekte.

Klik hier voor de volledige vakantie en verlof regeling

 

Verzuimbeleid

Hieronder vind je de afspraken in het kort:

 

Wat te doen bij ziekte?

  • Verlof aanvragen bij ziekte: persoonlijk, telefonisch bij je direct leidinggevende uiterlijk een half uur voor aanvang van je reguliere werktijd.
  • Je dient de eerste twee weken thuis of op het verblijfadres (telefonisch) bereikbaar te zijn voor je leidinggevende.
  • Je leidinggevende registreert de ziekmelding in het verzuimsysteem.
  • Indien nodig meldt de leidinggevende je aan voor het spreekuur bij de bedrijfsarts of voor een PVO gesprek bij de arbeidsdeskundige.
  •  Wanneer er sprake is van dreigend langdurend verzuim, stelt de bedrijfsarts (uiterlijk in de zesde week) een probleemanalyse op.
  • Wanneer je na zes tot acht weken nog niet hersteld bent, dien je samen met je leidinggevende een plan van aanpak op te stellen. In dit plan beschrijf je hoe je het werk gaat hervatten en binnen welke termijn.
  • Wanneer je weer beter bent, dien je je zo spoedig mogelijk hersteld te melden bij je leidinggevende. Je leidinggevende registreert de herstelmelding in het verzuimsysteem.

 

Klik hier voor het volledige Verzuimbeleid

 

Portaal en 'mijn dossier'

Wij hebben bij ZuidOostZorg een portaal waar veel informatie op te vinden is. Op de homepage vind je al het belangrijke nieuws. Op de pagina "Werken & Leren" vind je de informatie die werkgerelateerd is. Op de pagina "Onze organisatie" vind je alles over de organisatie ZuidOostZorg.

In "mijn dossier" vind je de salarisstroken en kun je zelf wijzigen doorgeven zoals bijvoorbeeld je adres. Tevens vind je hier je eigen volledige digitale personeelsdossier.

 

Aysist

Aysist is ons roostersysteem. Hierin vind je het rooster, kun je de gewerkte uren bevestigen en je kunt het verlofsaldo zien.

Klik hier voor de handleiding.

 

Inconto

Binnen ZuidOostZorg worden de bestellingen van verbruiksgoederen gedaan in het inkoopsysteem Inconto. De daarvoor bevoegde medewerkers kunnen dit decentraal doen via de computer. De aanmeldingen en afmeldingen van autorisatierechten voor het werken met Inconto, worden gedaan door de leidinggevende door middel van een aanvraagformulier. Als je bevoegd bent tot het bestellen, dan wordt door ICT een icoontje van Inconto op je bureaublad geplaatst zodat je kan inloggen in Inconto. Tevens  ontvang je een handleiding voor het werken met Inconto en een instructie door de key user of door afdeling inkoop. Bestellingen worden goedgekeurd door budgethouders volgens het procuratieschema in Inconto. Leidinggevenden kunnen in Inconto zelf managementrapportages maken van de bestellingen en aanvragen.
 

In HoeZo (waar alle protocollen in staan) is meer informatie te vinden over  het inkoopbeleid en de benodigde formulieren.